fbpx
Personvern og vilkår

Vilkår

Hastighet/Kapasitet: Kabelmodemsystemet er basert på TCP/IP protokoll over ethernet. Oppgitte hastigheter er teoretiske maksimalhastigheter internt på kabelnettet. Det gis ingen garantert hastighet, og hastigheten kan i kortere perioder ligge under maksimumsgrense. JKN foretar trafikkmålinger for å kontrollere at JKN’s nett oppfyller oppgitte hastighetskriterier.

Oppsigelse: 1 måned utover oppsigelsesmåned. Etableringsgebyr tilbakebetales ikke.

Betalingsbetingelser: Betalingsbetingelser er 6 mnd. forskudd. Ved for sen betaling påløper purregebyr og morarenter. Påbegynt måned faktureres som full måned. Etter utløpet av første gangs purrefrist har JKN rett til å stanse leveransen uten ytterligere varsel. Dette gjelder også øvrige tjenester som JKN måtte levere. Ved fortsatt manglende betaling har JKN uten ytterligere varsel rett til å heve avtalen, hente utleid kabelmodem hos abonnent og sende fordringen til inkasso. Ved oppsigelse i en betalt periode gjøres en avregning og tilgodehavende over kr. 100,- tilbakebetales.

Prisjustering: Ved prisjusteringer fra JKN, JKN's leverandører eller ved innføring av offentlige eller opphavsrettslige avgifter skal abonnenten gis en måneds skriftlig varsel før slik endring finner sted.

Feilretting: Dersom feil på aksessforbindelsen skulle oppstå skal abonnenten varsle JKN om dette slik at JKN kan iverksette tiltak for å utbedre feilen. Feil kan oppstå på flere nivåer under transporten av datasignalene fram til abonnent. Hvert nivå eies som regel av forskjellige netteiere. Hvem som har ansvaret for fysisk feilretting vil derfor avhenge av på hvilket nivå feilen ligger. JKN’s ansvar for feilretting begrenser seg til det nett som er JKN's eiendom og vil følge den til enhver tid gjeldende feilrettingsinstruks for JKN.
Alt utstyr og kabler hjemme hos abonnent, fra PC til kabelmodem og fra kabelmodem til veggkontakt og ut på abonnentens inntakskabel fram til jordkabel er abonnentens eiendom og vedlikeholdsansvar. JKN vil på kundens regning utbedre fysiske feil som må rettes opp for å få en stabil dataforbindelse. Abonnenten forplikter seg til å behandle modemet på en forsvarlig måte. Abonnenten er erstatningsansvarlig med inntil kr 600,- dersom kabelmodem i abonnentens varetekt blir ødelagt eller påført skade. I alle tilfeller vil JKN sørge for at reserve modem forefinnes og kan skiftes ut ved feil. I forbindelse med JKN's kontinuerlige arbeid med å vedlikeholde og forbedre kabelnettet, samtykker abonnent i at JKN i korte perioder har rett til å frakople anlegget i forbindelse med slikt arbeid. JKN vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak og søke å begrense ulempen hos den enkelte kunde.

Reklamasjon ved feil eller mangler: JKN er ikke i noe tilfelle ansvarlig for direkte eller indirekte skade, følgeskade eller andre skader forårsaket av brudd/nedetid, tap av data, feilaktig leverte data, tap av fortjeneste eller lignende, uansett om kravet oppstår som følge av kontraktsbrudd, uaktsomhet eller annen form for urettmessig handling som relaterer seg til bruken, ytelsen eller eventuelle mangler ved vårt system. JKN kan heller ikke holdes ansvarlig dersom andre brukere bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til abonnentens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Begrensningen av ansvar gjelder ikke ved forsettlig eller grov uaktsom skadeforvoldelse av våre representanter. Tvister kan bringes inn for BRUKERKLAGENEMNDA FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON.

Ansvar for innhold som overføres: Abonnent har selv ansvaret for at PC'ens nettverkskonfigurasjon ikke er satt opp for deling av filer med andre maskiner. Dette er viktig for å stoppe at uvedkommende får adgang til filer på abonnentens egen PC. JKN har ikke kontroll over hva som er tilgjengelig via internett, og kan ikke stilles til ansvar for informasjon som hentes eller sendes via nettet. Alt innhold på internett som kan lastes ned eller sendes ut via JKN's nett er prinsipielt utenfor JKN’s kontroll. All bruk av slik informasjon skjer på abonnentens eget ansvar. JKN fraskriver seg alt ansvar for reklamasjoner, tap, handlinger, skader, erstatningskrav, eller søksmål som relaterer seg til dette punktet. Abonnenten forplikter seg til å holde JKN skadesløs for ethvert krav som tredjeperson måtte rette mot JKN som følge av abonnentens egen bruk av tjenesten. Abonnenten skal i slike tilfeller ha plikt og rett til å tre inn i kravet og gis anledning til å ivareta sine interesser. Dersom et slikt krav rettes mot JKN skal abonnenten dekke, foruten de direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.

Rett til å stenge tilknytningen ved bruk som strider mot kontrakten og/eller norsk lov: JKN forbeholder seg retten til å stenge abonnementet og si opp kontrakten dersom tjenesten benyttes til å legge ut eller laste ned materiale som strider mot norsk lov.

Videre-distribusjon og retningslinjer for bruk av tjenesten: Abonnenten kan ikke videredistribuere tjenesten til andre husstander ved for eksempel å legge opp interne nett utenfor husstandens vegger eller ved trådløse løsninger. Trådløse nett skal sikres mot bruk av ande enn abonnenten. Med husstand menes her leilighet med egen inngang og/eller leilighet med egen strømmåler og/eller leilighet med eget kjøkken. Abonnenten har ikke anledning til å drive næringsvirksomhet for et registrert selskap/firma/forening på et privat abonnement. Det tillates heller ikke å sette opp egne WEB-, E-post eller andre servere. På samme måte er det heller ikke tillatt å sende ut "massemail", "reklamemail" eller andre former for masseutsendelser. Dersom abonnenten bryter disse regler vil JKN iverksette tiltak som reduserer hastighet/kapasitet på tjenesten eller heve avtalen. Abonnenten forplikter seg til å gjøre seg kjent med skikk og bruk reglene som utvikles for internett og å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet under bruken av tjenesten.

Endringer i vilkårene: JKN forbeholder seg rett til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i telelovgivningen, annen relevant lovgivning eller ved endringer av rammevilkår. Ved vesentlige endringer har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve tilbakebetalt forholdsmessig andel av etableringsgebyr såfremt det ikke er gått mer enn 12 måneder fra etableringstidspunkt. JKN har rett til å transportere nærværende avtale til tredjepart.

Force majeure: Ved force majeure har JKN rett til å heve avtalen. Dersom abonnent både muntlig og skriftlig har varslet JKN om mangler og feil ved aksessleveransen som faller utenfor de forbehold som er nevnt i avtalen og JKN har unnlatt å iverksette tiltak for å utbedre slike mangler eller feil, har abonnenten rett til å heve avtalen. Ved heving av avtalen har abonnent rett til å få tilbakebetalt forholdsmessig del av innbetalt etableringsgebyr, såfremt det ikke er gått mer enn 12 måneder fra etableringstidspunkt.

Tvister: Eventuelle tvister som måtte oppstå søkes løst i minnelighet partene seg imellom, eller alternativt i.h.t Tvistemålslovens bestemmelser. Alle tvistemål skal helt og holdent avgjøres i Norge i henhold til norsk lov.

 

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke rettigheter du har til personvern, hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan vi bruker dem for å gi deg trygghet og rettigheter til informasjon om behandlingen av dine personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven.

Om Jæren Kabelnett
Jæren Kabelnett er et kabelnett som leverer internett, TV- og radiokanaler til husstander i Time og Klepp Kommune. I tillegg tilbyr vi epost-adresser til enkelte av våre kunder. Våre hovedprodukter er leveranse av internett- og TV-signaler til privatkundemarkedet.

Vår rolle som behandlingsansvarlig
Personvernerklæringen omfatter databehandlingsaktivitetene som Jæren Kabelnett er involvert i der Jæren Kabelnett fungerer som behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig defineres som den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Som behandlingsansvarlig er vi ansvarlige for at behandling av personopplysninger gjøres i samsvar med personvernloven. Det kan for eksempel være i forbindelse med innhenting og lagring av personopplysninger fra kunder, ansatte og leverandører som er nødvendige for drift av vår virksomhet.

Hva slags personopplysninger samles inn, og hvorfor samler vi inn personopplysninger fra deg?
Som kunde hos oss lagrer vi følgende kontaktopplysninger om deg: Navn, bostedsadresse, abonnementsadresse dersom den er ulik bostedsadressen, telefonnummer og epost-adresse. Kredittopplysninger kan i visse tilfeller innhentes fra kredittselskap.

I tillegg lagres faktura- og betalingshistorikk, kundekommunikasjon som er relevant for kundeforholdet. Det kan være e-post og annen skriftlig kommunikasjon mellom deg som kunde og oss som berører kundeforholdet.

Andre relevante opplysninger som lagres er tilknyttet teknisk utstyr og internettadresse(IP-adresse) som er nødvendig for drift av våre produkter og tjenester. Som abonnement er det nødvendig for oss å knytte enkelte av dine personopplysninger opp mot vårt tekniske utstyr for å identifisere hvem som er knyttet opp mot det tekniske utstyret som er nødvendig for å tilby vår produkter og tjenester. Vi lagrer også statistikk(anonymt) for å kartlegge trender og som grunnlag for å kartlegge og utvikle våre produkter og tjenester.

For å kunne drive vår forretningsvirksomhet er det nødvendig for oss å samle inn og behandle personopplysninger vedrørende kunder, ansatte og leverandører/partnere.

For å kunne tilby våre produkter og tjenester, administrere kundeforhold og gi våre kunder det som forventes trenger Jæren Kabelnett å vite hvem du er, og hvilke produkter og tjenester du har. I tillegg trenger vi å vite hvordan vi kan kontakte deg dersom vi vil informere deg om driftsmeldinger, endringer og tillegg i produkter og tjenester, og tilleggstjenester som kan være relevante for deg.

Vi trenger ellers å ha dine personopplysninger knyttet opp mot følgende områder:
- For å levere de produkter og tjenester som kunden har og etterspør, samt gi tilbud og informasjon både til eksisterende og potensielle kunder.
- For å håndtere produkter og tjenester i samsvar med avtaler inngått med leverandører og samarbeidspartnere.
- Tilby kundesupport til brukere av våre produkter og tjenester.
- Forebygging mot misbruk og svindel av våre produkter og tjenester.
- Fakturering og behandling av arbeidsordrer, betalinger og gjennomføring av oppgaver relatert til økonomi og drift.
- Gi eksisterende og potensielle kunder informasjon som angår deres kundeforhold, samt formidle nyheter som kan være av interesse relatert til kundeforholdet.
- Informasjon om markedsaktiviteter som organiseres av Jæren Kabelnett.

Når det gjelder ansatte, så behandler vi personopplysninger med varsomhet i henhold til lovbestemte regelverk. Når det gjelder representanter for leverandører og partnere, tilstreber vi å samle inn kun den informasjonen som er relevant til tjenesten som tilbys.

Hvordan innhentes personopplysninger om deg?
Generelt innhentes personopplysninger direkte fra deg. Det er nødvendig å innhente navn og adresse fra deg for å identifisere deg som kunde. Men opplysninger ut over det er basert på frivillig basis fra din side. Det vil si at du står fritt til å si ja eller nei til å motta informasjon fra oss dersom du skulle ønske det. Du har når som helst mulighet til å melde deg av vår SMS-tjeneste som gjelder driftsmeldinger og informasjon fra oss. Dette gjelder også informasjon- og nyhetsbrev fra oss. Avmelding kan skje via link på SMS-meldingen eller i eposten, eller ved henvendelse til oss via epost, personlig oppmøte eller telefon.

Hvem deles dine personopplysningene med?
For at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester fra A til Å kreves det informasjonsdeling mellom ansatte når det gjelder personopplysninger. Dette kan for eksempel være i forbindelse med installering, vedlikehold, drift og oppgraderinger av abonnement og utstyr.
Vi kan også benytte oss av informasjonsdeling med en tredjeparts tjenesteleverandør. Dette kan for eksempel være i forbindelse med markedsføringskampanjer, driftsmeldinger, drift av epost, utstedelse av reklame, markedskampanjer med tilhørende målinger og analyse av trafikk o.l. på våre nettsider. Dersom vi utfører ovennevnte tjenester og aktiviteter kreves det av og til at vi må utlevere personopplysninger med partnere og leverandør av tjeneste. Vi passer da på at de overholder de lover og regler som gjelder for informasjonssikkerhet og databeskyttelse.
Dersom det foreligger tilstrekkelig rettslig grunnlag for å gjøre det, kan offentlige myndigheter som politi, domstoler, skattemyndigheter eller andre offentlige organer be om utlevering av opplysninger som vi har tilgjengelig om deg.

Automatisk behandling av opplysninger og profileringsverktøy
Jæren Kabelnett bruker digitale sporingsverktøy og teknologier til å samle inn informasjon om din bruk og navigering på våre nettsider.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som sendes til din nettleser fra nettsider du besøker. Dette gjør det lettere for nettsiden å huske hva du gjorde da du besøkte den. Dette kan forbedre brukeropplevelsen neste gang du besøker nettsiden. Med å bruke informasjonskapsler oppnår du bedre nettsideprosesser og en bedre brukeropplevelse. Blokkering av informasjonskapsler kan medføre til at brukeren ikke kan bruke alle funksjonene på nettsiden etterpå.

Ved å bruke våre nettsider gir du oss ditt samtykke til å gi tilgang og til å lagre informasjonskapsler. Informasjonskapslene brukes for å måle aktiviteten på våre nettsider og hvor lenge de oppholder seg på nettsiden. Dette gir oss mulighet til å forbedre funksjonaliteten til nettsidene våre, og gjøre dem mest mulig brukervennlige.

Våre nettsider og nyhetsbrev bruker også Google Analytics til å samle inn informasjon om hvordan brukerne benytter dem. Opplysningene her samles inn primært gjennom tjenester som leveres av Google Analytics hvor vilkår og betingelser er de samme.

Lenker til tredjeparts sosiale nettverk og tjenester
Våre nettsider kan inneholde lenker eller oppkoblinger til eksterne nettsteder eller andre sosiale nettverk som f.eks. FaceBook. Vi gjør oppmerksom på at disse kan ha andre personvernregler, og oppfordrer deg da til å lese de personvernreglene de omfattes av.
Hvordan sikrer Jæren Kabelnett dine personopplysninger?
Vi jobber jevnlig med å behandle informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte. Vi bruke både tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger på beste måte.

Dersom vi utveksler personopplysninger mot tredjeparter, stiller vi krav om at personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte hos dem også.
Vi tilstreber oss til å samle inn minst mulig mengde personopplysninger slik at vi har mindre risiko for at opplysninger kommer på avveie.
Når det gjelder din tilgang til våre produkter og tjenester, så er du selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjon for deg selv. Det kan for eksempel være til trådløst nettverk og epost.

Bruk av databehandlere?
Jæren Kabelnett bruker tredjeparts tjenesteleverandører som databehandlere for personopplysninger. Dette kan skje i følgende tilfeller: Utstedelse av markedsmateriell, datalagring, dataadministrasjon, drift av epost og fakturaprogram, inkassovirksomhet og utførelse av kredittvurderinger. En oversikt over databehandlere som behandler personopplysninger kan fås på forespørsel.

Hva er dine rettigheter ved ny personvernlov?
De personopplysningene vi har om deg har du rett til å få tilgang til forutsatt at du kan legitimere deg. Du er eier av dine personopplysninger, og har rett til å vite hvilke opplysninger som virksomheter og organisasjoner har registrert om deg, hvor vi har fått dem fra, hvem som har tilgang til dem, om opplysningene blir overført til andre, og hvem som har muligheten til å lese dem. Du har også rett til å kreve at opplysninger skal slettes eller endres. Du kan også si nei til profilering i markedsføring og automatiske avgjørelser. Formål med registrering av opplysninger har du også krav på å få vite. Som innhenter av opplysninger må vi begrunne hvorfor vi gjør det, hva vi skal bruke opplysningene til, og hvor lang lagringstid vi har på opplysningene. Du kan også påberope deg retten til å få dine personopplysninger i dataformat slik at du kan portere dem videre. Har du behov for å klage, kan du gjøre det til tilsynsmyndighetene.

Endringer i personvernerklæringen
Personvernerklæringen kan oppdateres underveis, og siste versjon vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider www.jkn.no.
Kontaktopplysninger Jæren Kabelnett

Har du spørsmål i forbindelse med personvernerklæringen så kan vi kontaktes på følgende kontaktopplysninger:
Jæren Kabelnett

Besøksadresse og postadresse: Arne Garborgs veg 36, 4344 Bryne.
Telefon: 51 48 39 90
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Nettside: www.jkn.no